Kostel

Počátky
Kostel zde pravděpodobně vznikl v 13301335 jako dřevěná stavba, při níž byl kolem kostela zřízen hřbitov. Ta stavba vydržela, jistě s úpravami, až do roku 1575, kdy s podporou frýdlantské vrchnosti, konkrétně Melchiora z Redernu, začala stavba dnešní svatyně. Ta byla upravována po třicetileté válce v letech 16711680. Nová stavba znamenala především výstavbu trojlistého závěru, úpravu tvaru oken a pořízení nového zařízení. Oltářní obraz z této doby je ve 21. století umístěn ve farním kostele v Chrastavě. Nad vchodem do kostela byla umístěna deska s nápisem „Všemohoucímu bohu k věčné chvále, milostivé vrchnosti na počest“. Nová, dole čtyřhranná a nahoře osmihranná věž byla přistavěna v roce 1703. O 11 let později, v roce 1714, proběhla důkladná přestavba. Byla zvětšena okna v kostelní lodi a postaven nový barokní oltář, na němž byl umístěn obraz Navštívení Panny Marie od libereckého malíře Philippa Leubnera. V chrámové lodi byla umístěna kazatelna a velký kříž. V rozích visely kulaté obrazy evangelistů, byla tu rovněž socha sv. Jana Nepomuckého. Uprostřed stály dvě řady lavic pro věřící.


19. století
V roce 1866 byly v kostele instalovány nové varhany z dílny Fr. Müllera z Janova u Nového Boru. Strop kostela byl vyzdoben velkou freskou, zachycující Cestu Panny Marie k sv. Alžbětě(Navštívení Panny Marie). V roce 1870 restauroval oltářní obrazy chrastavský malíř August Jonas. Nová barevná kostelní okna byla zasazena v roce 1883. O deset let později byly na kostele umístěny věžní hodiny.

20. století
Roku 1905 byly v kostele umístěny vyřezávané jesličky dovezené z Tyrolska. V roce 1911 byla do obce,[4] a později v roce 1913 i do kostela, zavedena elektřina.[5] V roce 1930 byly v kostele umístěny nové varhany. V roce 1937 byl zrestaurován hlavní oltářní obraz.[4] Po vysídlení německy mluvícího obyvatelstva začal kostel chátrat.[5] V 50. letech 20. století za komunistického režimu v Československu došlo v obci k demolici několika desítek objektů. V roce 1980 byl zbořen tzv. panský dům a fara, a došlo k likvidaci hřbitova. K devastaci vsi i kostela došlo i vlivem místních obyvatel. Kostel po určitou dobu sloužil i jako sklad nábytku. Ani po roce 1990 se chátrání objektu nezastavilo a situace zůstala nezměněna až do konce 20. století. Tehdy vzniklo v obci občanské sdružení usilující o záchranu kostela a proběhly první zajišťovací práce. Střecha kostela byla děravá, střecha věže byla z prolezlého plechu. Fasáda kostela byla zničena a dvě okna rozbita. Kostel, v té době prázdný, byl pronajat od římskokatolické farnosti Vítkov u Chrastavy spolku „Svítání – Horní Vítkov“. Spolek odstranil okolní náletové dřeviny.

Součastnost
Na základě žádosti spolku schválila v září 2015 Rada města Chrastavy příspěvek 25 tisíc Kč na provedení stavebně-historického průzkumu kostela.

Na roky 20162017 byla spolkem plánována oprava střechy a krovu.